top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydala podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

obchodní společnost

THEATROPOLIS s.r.o.

IČO: 076 43 586

se sídlem: Volkova 1131/3, 198 00 Praha 9

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267123

 

kontaktní údaje:

info@improvizuj.cz

+ 420 728 376 440

www.skolaimprovizace.cz

adresa provozovny:

Podskalská 2046/14, 12800 Praha 2

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která jedná mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel podle ust. § 419 občanského zákoníku, nebo v rámci své podnikatelské činnosti, anebo právnické osoby (dále jen: „kupující“), pro účely uzavření kupní smlouvy, a to prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webových stránkách www.skolaimprovizace.cz, www.improfest.cz (dále společně jako „internetový obchod“).

 2. Prodávající vytváří inspirativní vzdělávací a rozvojové programy se zaměřením na osobnostní a sociální rozvoj, leadership, autonomní týmy, změnový management a inovace a účast na něm nabízí široké veřejnosti (dále jen „služba“ nebo „kurz“). Prodávající dále nabízí prodej zboží.

 3. Předmětem kupní smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku je prodej a koupě zboží nebo poskytování služby spočívající v účasti na kurzu, akci nebo poskytnutí jiné služby (dále jen „kupní smlouva“). Pro účely těchto obchodních podmínek budou nadále zboží a služba souhrnně označovány jako „zboží“, pokud nebude výslovně pro účely poskytování služby (účasti na kurzu) uvedeno jinak.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 6. Kontaktuje-li prodávající kupujícího – spotřebitele ústně prostřednictvím telefonu nebo obdobného zařízení, sdělí prodávající spotřebiteli na začátku každého hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti.

 7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Informace o zboží a kupní ceně

 

 1. Informace o zboží, jeho popis, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u každého zboží v katalogu internetového obchodu.

 2. Ceny zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na balení a dodání zboží kupujícímu, které se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny, a s výjimkou nákladů spojených s vrácením zboží, které v případě odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel.

 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní cenu zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím internetového obchodu, a pořádat reklamní slevové akce, a to vše v souladu s platnými právními předpisy.

 5. Prodávající může poskytovat různé druhy slev (věrnostní, objemové, za použití slevových kódů apod.). Každou slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití nebo v případě, že sleva bude uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy či akce, má prodávající právo odmítnout takovou slevu uznat. Kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že dojde při výkladu slevy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, k nejasnostem, platí výklad použitý prodávajícím. V rámci jedné objednávky může být uplatněn pouze jeden slevový kód, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 6. Zboží je možné doručit v rámci České republiky i do zahraničí. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží do České republiky. V případě objednávky s dodáním zboží do zahraničí budou náklady spojené s balením a dodáním zboží stanoveny individuálně, jejich výši sdělí prodávající kupujícímu emailovou zprávou po dokončení objednávky. Smlouva v takovém případě vzniká doručením potvrzovacího e-mailu kupujícího prodávajícímu s tím, že kupující souhlasí s celkovou cenou objednávky.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v internetovém obchodě.

 2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednávám a zavazuji se zaplatit”. Tím bere kupující výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení objednaného zboží.

 4. Kupující odesláním své objednávky z internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a nemá k nim žádné výhrady.

 5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.

 6. Doručením objednávky prodávajícímu je kupní smlouva uzavřena. Prodávající poté zašle kupujícímu oznámení o přijetí objednávky. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího, kterou sdělil prodávajícímu ve své objednávce. V tomto oznámení o přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu, že došlo k uzavření kupní smlouvy, zároveň shrne údaje o uzavřené kupní smlouvě a poskytne kupujícímu plné znění obchodních podmínek prodávajícího.

 7. Prodávající následně kupujícímu zašle informace potřebné pro uhrazení objednávky, pokud kupující zvolil úhradu objednávky formou bezhotovostního převodu.

 8. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

 9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 10. Uzavřená kupní smlouva bude u prodávajícího uložena za účelem jejího splnění a další evidence a prodávající k ní umožní kupujícímu – spotřebiteli přístup.

 

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit jedním z následujících způsobů, a to v korunách českých: bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 86868694/2010, vedený u Fio banky, platební kartou online,

 1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate.

 2. Platba prostřednictvím karty Benefit Plus je možná pouze na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 4. V případě bezhotovostní platby za zboží je kupní cena splatná do 10 (deseti) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě účasti na kurzu je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo k okamžiku zahájení kurzu, podle toho, která skutečnost nastane dříve, bez ohledu na zvolený způsob platby, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

 5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží nebo poskytnutím služby není zálohou.

 8. Prodávající a kupující se mohou dohodnout, že úhrada kupní ceny za účast na kurzu bude provedena ve třech splátkách. V takovém případě bude první splátka ve výši 1/3 kupní ceny uhrazena kupujícím nejpozději k okamžiku zahájení kurzu a zbývající dvě splátky v termínu stanoveném prodávajícím. Okamžik zahájení kurzu stanoví prodávající. Pokud nebude kupujícím první splátka uhrazena nejpozději k okamžiku zahájení kurzu, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Odstoupit od smlouvy je právo prodávajícího a v případě jeho neuplatnění nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit kupní cenu za účast na kurzu.

 9. Po obdržení platby odešle prodávající kupujícímu potvrzení o zaplacení objednávky. Zboží je kupujícímu dodáno: na adresu určenou kupujícím v objednávce,

 10. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

 11. Služba je kupujícímu poskytována na adrese, která byla označena prodávajícím v popisu služby, kterou si kupující ve své objednávce zvolil. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu místa adresy, na které bude služba kupujícímu poskytována.

 12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 15. Dárkový poukaz na koupi zboží nebo poskytnutí služby je platný po dobu 1 roku od jeho zakoupení. V této době je nutné dárkový poukaz využít koupí zboží nebo služby a jejich úhradou.

 16. V případě prodlení kupujícího s jakoukoli platbou je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V. Další podmínky při poskytování služeb

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v časovém schématu služby, na změnu termínu nebo místa poskytnutí služby, jakož i na změnu v osobě lektora z vážných a mimořádných důvodů (např. nemoc lektora, havárie, kalamita, organizační důvody apod.). O takových skutečnostech prodávající kupujícího neprodleně informuje prostřednictvím e-mailu. Kupující má v případě takových změn na straně prodávajícího možnost lekci, které se daná změna kurzu týká, absolvovat v jiném kurzu, vždy však pokud se na tom dohodnou s prodávajícím.

 2. Kupujícímu nenáleží právo na změnu termínu či místa kurzu nebo právo na náhradu za neabsolvovanou lekci, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 3. Pokud se kupující nedostaví na kurz či akci, uhrazená kupní cena se nevrací.

 4. Kupující je oprávněn požadovat, aby byla služba poskytnuta osobě odlišné od kupujícího.

 5. Při konání kurzu vyžadujeme chování dle obvyklých společenských pravidel.

 6. Kurz není možné absolvovat pod vlivem návykových látek, ve znečištěném oblečení, ve zjevně nezpůsobilém stavu. V takovém případě je prodávající/ lektor oprávněn vykázat kupujícího z kurzu bez nároku na náhradu kurzu anebo vrácení kupní ceny.

 7. Případnou náhradu nebo převedení do jiného kurzu po dohodě s prodávajícím může kupující využít maximálně do 1 roku od doby, kdy se prodávající a kupující na takovém postupu dohodli. 8. Poskytovat služby osobám mladším 15 let [A1] lze jen po doložení písemného souhlasu zákonného zástupce.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel prostřednictvím internetového obchodu, má právo od takové kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů v případě nákupu zboží.

 2. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služby (účasti na kurzu), neboť podle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku se jedná o smlouvu o využití volného času ze strany kupujícího a poskytnutí služby v předem určeném termínu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle odst. 1 činí 14 dnů ode dne převzetí zboží,

 3. ode dne převzetí poslední dodávky nebo části zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů nebo kusů zboží nebo dodání několika částí.

 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 5. Kupující – spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Může tak učinit zasláním dopisu, e-mailu, v telefonním hovoru, případně i vrácením zboží spolu s jednoznačným prohlášením.

 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující – spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 8. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 11. Kupující – ať již je spotřebitel či nikoli – má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, v takovém případě se kupující zavazuje uhradit odstupné formou storno poplatku následovně:

 • odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu 11 a více kalendářních týdnů před zahájením kurzu – storno poplatek činí 0 % z ceny kurzu (bude Vám vrácena celá uhrazení kupní cena),

 • odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu 7 – 10 kalendářních týdnů před zahájením kurzu – storno poplatek činí 30 % z ceny kurzu (bude Vám vráceno 70 % z uhrazené kupní ceny),

 • odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu 5 – 6 kalendářních týdnů před zahájením kurzu – storno poplatek činí 50 % z ceny kurzu (bude Vám vráceno 50 % z uhrazené kupní ceny),

 • odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu 4 – 3 kalendářních týdnů před zahájením kurzu – storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu (bude Vám vráceno 30 % z uhrazené kupní ceny),

 • odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu 2 – 0 kalendářních týdnů před zahájením kurzu – storno poplatek činí 100 % z ceny kurzu (nemáte nárok na vrácení uhrazené kupní ceny ani její části).

 

V případě, že k okamžiku odstoupení od smlouvy nedošlo ze strany kupujícího k úhradě kupní ceny, zašle prodávající kupujícímu výzvu k úhradě odstupného. Tímto není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle předchozích ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na balení a dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud se prodávající a kupující dohodli, že úhrada kupní ceny za účast na kurzu bude provedena ve třech splátkách a kupující neuhradí první splátku nejpozději k okamžiku zahájení kurzu.

 3. V případě prodlení kupujícího s jakoukoli platbou je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud do okamžiku odstoupení od smlouvy prodávající obdržel od kupujícího část kupní ceny, tuto kupujícímu vrátí.

 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodů, a to i v průběhu kurzu, např. pro naplnění kapacity kurzu či akce; nedostatek účastníků pro daný kurz či akci; nemoc lektora; neplnění smlouvy jiným subjektem, jehož plnění či součinnost je nezbytná k poskytnutí služby, etc. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu v plné nebo poměrné výši – podle toho, kolik lekcí již kupující absolvoval.

 5. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce kupujícího.

 

VIII. Práva z vadného plnění kupujícího – spotřebitele

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, zboží: odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

 1. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností zboží:

 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávající nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a

 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

 1. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí.

 2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V případě výskytu vady na zboží může spotřebitel prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nové zboží,

 3. opravu zboží. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy o koupi zboží, pokud, prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po vytknutí vady tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil, nebo prodávající nepřevzal zboží k odstranění vady na vlastní náklady, se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

 5. Prodávající odpovídá za to, že služba nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou, tj. odpovídá jejímu popisu, který prodávající uvedl v internetovém obchodě, je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu, je poskytnuta s náležitou odborností a péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů. Vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 6. V případě vady služby může spotřebitel prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: 

 • bezplatné odstranění vady,

 • ● nelze-li vadu služby takto odstranit, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci e-mailem, v provozovně, případně i v sídle, osobně nebo zasláním zboží. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 3. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně namísto vyřízení písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

 5. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 6. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 7. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může spotřebitel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 8. Volba způsobu reklamace se řídí § 2169 občanského zákoníku.

 9. Práva a povinnosti smluvních stran, a to i v případě kupujícího, který není spotřebitelem, ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

IX. Doručování písemností

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

 

X. Odpovědnost za škodu

 

 1. Kupující (účastník kurzu) je povinen si počínat tak, aby neohrožoval zdraví své ani ostatních osob a nezpůsobil škodu na zdraví či majetku. Kupující nese osobní odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku svém i třetích osob.

 2. Pokud kupující způsobí škodu na věcech v majetku nebo ve správě prodávajícího, kupující uhradí prodávajícímu škodu takto vzniklou.

 3. Prodávající neodpovídá za vnesené nebo odložené věci kupujícího v prostorách prodávajícího. Prodávající nemá k dispozici místa určená k odkládání např. cenností, svršků, atd., kupující (účastník kurzu) si veškeré své věci bere s sebou do prostor, kde probíhá lekce.

 4. Kupující bere na vědomí, že v rámci lekce probíhají i různé pohybové aktivity. Doporučujeme proto nenosit s sebou, případně odložit a řádně uschovat šperky, hodnotnější věci apod., aby nedocházelo k jejich poškození.

 5. Jakákoli fyzická omezení, zdravotní potíže, těhotenství apod. kupující nahlásí lektorovi na začátku každého kurzu. Vhodný průběh kurzu předpokládá znalost kondice a fyzického a duševního zdraví kupujícího ze strany lektora.

 6. Prodávající nenese odpovědnost za fyzické a duševní zdraví kupujícího během a po absolvování kurzu.

 7. Prodávající nenese odpovědnost za techniky a metodiky, které si kupující osvojí při poskytování služeb (při účasti na kurzu) a které bude praktikovat mimo prostory a dohled prodávajícího (lektora). Účastí na kurzu prodávající kupujícímu negarantuje, že kupující získal kompetence a dovednosti potřebné k praktikování takových technik a metod pro další účely.

 

XI. Autorské právo a související ujednání

 

 1. Prodávající prohlašuje, že ke zboží a poskytovaným službám disponuje všemi potřebnými oprávněními, tj. buď je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv, nebo disponuje potřebnými právy a souhlasy. Prodávající prohlašuje, že prodej zboží a užívání služeb není v rozporu s autorskými ani jinými právy třetích osob, a že nic prodávajícímu nebrání v tom, aby kupujícímu dodal zboží či poskytoval službu v rozsahu stanoveném smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

 2. Prodávající zůstává jediným a výlučným vlastníkem veškerých práv k obsahu služeb. Prodávající neuděluje žádné licence.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající považuje za důvěrné informace veškeré materiály, učební příručky, techniky a metodiky prodávajícího, které budou kupujícímu zpřístupněny nebo poskytnuty. Kupující se zavazuje, že bude tyto důvěrné informace využívat pouze k účelu, ke kterému mu budou poskytnuty, nezpřístupní je ani neumožní jejich zpřístupnění třetí osobě, a to ani v důsledku nedbalosti.

 5. Veškeré pořizování obrazového a zvukového záznamu během celého kurzu nebo jeho části je možné pouze s výslovným předchozím souhlasem prodávajícího/lektora. Veškeré záznamy obrazem i zvukem jsou určeny výhradně k osobnímu studijnímu použití kupujícího a nesmí být jakýmkoliv způsobem šířeny dále.

 6. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nabízet poskytování obdobné služby (kurzu), přičemž se nemusí jednat o zcela totožnou službu (kurz), ale o zjevnou podobnost se službou (kurzem) založenou na důvěrných informacích, které kupující získal od prodávajícího při poskytování služby.

 

XII. Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a související legislativou.

 2. Informace o zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího jsou uvedeny zde: www.skolaimprovizace.cz/gdpr.

 

XIII. Řešení sporů

 1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/.

 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) ani § 2161 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku.

 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 11. 2023

bottom of page