top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

IMPROVIZUJ s.r.o., IČO: 056 04 885, se sídlem Volkova 1131/3, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267123 (dále jen „IMPROVIZUJ“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto jako tzv. subjekty údajů dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany IMPROVIZUJ, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany IMPROVIZUJ.

 1. Jaké osobní údaje o Vás IMPROVIZUJ zpracovává?

IMPROVIZUJ zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 110/zá2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které IMPROVIZUJ poskytujete v souvislosti s využíváním jeho služeb (např. v rámci objednávky zboží a služeb, reklamaci zboží a služeb):

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • adresa

 • číslo bankovního účtu/platební karty

 • transakční historie objednávek

 • údaje o koupeném zboží či službách

 • rok narození

 • povolání

 • fotografie

 • jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce v případě, že se účastníte kurzu a jste osobou mladší 15 let

 

 

IMPROVIZUJ zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů IMPROVIZUJ Vaše osobní údaje zpracovává?

a) Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží či objednávkou služeb

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a služeb a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

 • Sdělení těchto osobních údajů je zá¨kladním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží či poskytnutí objednaných služeb.

 • IMPROVIZUJ k tomuto účelu shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, číslo bankovního účtu/platební karty, jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce v případě, že se účastníte kurzu a jste osobou mladší 15 let.

b) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

 • Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností IMPROVIZUJ. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává IMPROVIZUJ osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

 • Při vyřizování reklamací IMPROVIZUJ shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, číslo bankovního účtu/platební karty, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží či službách.

 

c) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru (obchodní sdělení)

 • V případě, že neodmítnete registraci Vaší e-mailové adresy k odběru newsletterů, IMPROVIZUJ bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu IMPROVIZUJ za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Při zasílání obchodních sdělení IMPROVIZUJ shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží či službách.

d) Zpracovávání osobních údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

 • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely ze strany spřízněné společnosti Theatropolis s.r.o., IČO: 07643586, se sídlem Volkova 1131/3, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304220 (dále jen „Theatropolis“), je IMPROVIZUJ oprávněna předat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o koupeném zboží či službách, a to za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb ze strany Theatropolis a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

e) Zpracovávání osobních údajů zákazníků se souhlasem pro pořizování a uveřejňování fotodokumentace

 • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely pořizování a uveřejňování fotodokumentace jednotlivých lekcí i vystoupení a využití fotografií pro report aktivit IMPROVIZUJ na webu, Facebooku a ostatních sociálních sítích, IMPROVIZUJ shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu fotografie na základě Vašeho souhlasu.

 
3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
 • Vaše osobní údaje IMPROVIZUJ zpracovává v případě zakoupení zboží či služeb po dobu realizace smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů.

 • Vystavené daňové doklady jsou v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let od odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

 • V případě, že IMPROVIZUJ zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete. Pokud zasílání odmítnete, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany IMPROVIZUJ pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle IMPROVIZUJ a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery IMPROVIZUJ. Jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží, poskytování služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (FAPI) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby atd.

Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si IMPROVIZUJ pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

IMPROVIZUJ je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany IMPROVIZUJ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas s využitím fotografií pro report aktivit na webu, Facebooku a ostatních sociálních sítích);

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou ze strany IMPROVIZUJ zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

 • Právo na opravu (právo požadovat, aby IMPROVIZUJ bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby IMPROVIZUJ omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, IMPROVIZUJ ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany IMPROVIZUJ byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby IMPROVIZUJ Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje IMPROVIZUJ zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany IMPROVIZUJ byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

 • Právo na námitku;

 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Jak můžete IMPROVIZUJ kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na IMPROVIZUJ písemně na adrese Podskalská 14, Praha 2, nebo na e-mailové adrese info@improvizuj.cz.

bottom of page